За проекта

Резюме на проекта

Проектът се фокусира върху създаването на 15 дигитални учебни предизвикателства от всеки партньор, използвайки тематиката на 15-те най-популярни приложения за смартфони. Всеки ресурс ще адресира една от 15-те компетенции, идентифицирани в рамката EntreComp. Всяка компетентност ще съответства на предварително избрано приложение от всеки партньор в зависимост от релевантността на местно ниво. Всяко едно дигитално предизвикателство ще включва поредица от 4 различни предизвикателства, които ще повишават своята трудност при изграждането на различни елементи от въпросната компетентност.

Освен това проектът цели разработването на програма за обучение на преподаватели в сферата на ПОО, която да развие техните умения и компетенции за разработване на собствени дигитални учебни предизвикателства.

Главна цел на проекта

Проектът има за цел да разработи и внедри изцяло нов учебен план за предприемачество, основан на рамката EntreComp, но представен като серия от предизвикателства за смартфони, генерирани на случаен принцип.

Конкретни цели на проекта

Конкретната цел на проекта е подпомагане на обучението по предприемачество чрез онлайн интерактивни инструменти.

Интелектуални продукти

IO1:AppHop Селекция от дигитални учебни предизвикателства по предприемачество.
Разработването на 15 дигитални учебни предизвикателства, всяко от които адресира конкретна област на компетентност, посочена в рамката EntreComp.

IO2:AppHo Обучителна програма
Разработване на програма за обучение, която да гарантира, че преподавателите в областта на ПОО са напълно обучени да използват потенциала на ресурсите на проекта AppHop за изграждане на предприемаческа компетентност.

Партньори

Европейски център за качество ООД е модерна консултантска компания, основана през 2001 г. Компанията е специализирана в две сфери – разработване и управление на проекти по различни програми на ЕС и разработване и прилагане на международни стандарти за управление на качеството. Компанията работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, сред които образователни институции и университети, квалификационни центрове, неправителствени организации, консултантски компании и др. ECQ има опит в обучението на мениджъри и служители на МСП в прилагането на различни стандарти за качество..

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Ms Darina Petrunova, e-mail: dpetrunova@ecq-bg.com

Ms Slavka Ruseva, e-mail: sruseva@ecq-bg.com

Future In Perspective Ltd. е частна компания със седалище в Ирландия, специализирана в областта на образованието и електронното обучение, медийното производство, стратегическото планиране и развитие и оценка на бизнеса. Чрез нашата работа по национални и финансирани от ЕС проекти ние ангажирахме и подкрепихме местни младежки групи, мигрантски общности, възрастни хора и лица с липси в образованието, за да могат те да се ангажират отново с предлаганите услуги в сферата на образованието и обучението. Ние също така имаме опит в подкрепа на бизнеси, опериращи в сферата на творческия, културния и зеления сектор за разработване на устойчиви бизнес модели. В допълнение, ние си сътрудничим с млади и възрастни хора, за да предоставим редица разнообразни програми в областта на медийното производство и управление на кариерата – подпомагайки следващото поколение творчески личности за изграждане и поддържане на успешна кариера в сектора. Future In Perspective е модерна организация, която е структурирана да отразява настоящата бизнес реалност. Тя работи в екосистема, състояща се от постоянно променящи се партньорства и съюзи. Имаме основен персонал от 6 висококвалифицирани експерти по допълващи се дисциплини, които включват управление на проекти, медийна продукция, дизайн, инструктивен дизайн и електронно обучение, младежко развитие и изследвания и обща администрация. Основният ни екип е допълнен от експертна група от Ирландия и Европа на непълно работно време.

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Philip LAND, e-mail: Fipl.europrojects@gmail.com

Центърът за обучение и изследвания INNEO е сдружение със седалище в Жешов (Полша). Тя е създадена през 2011 г. за осигуряване на обучения за млади хора, главно в рамките на програмата за човешки капитал. След две години работа на местно ниво и развиване на мрежа от контакти, членовете на INNEO решиха да разработят проекти по програми на ЕС. В момента асоциацията участва в много проекти по програма Еразъм +, главно в областта на предприемачеството, компютърните услуги, образованието и творческата индустрия. Персоналът на INNEO има богат опит в обучението, изследванията, дейностите по разпространение, управление на проекти и администрация.

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Michal Ceglinski, e-mail: m.ceglinski@inneo.org.pl

Maria Kordon, e-mail: m.kordon@inneo.org.pl

Innovation Frontiers IKE е иновативна образователна технологична и изследователска компания, която работи в тясно сътрудничество с образователни институции като университети, училища, центрове за възрастни и центрове за професионално обучение и НПО, ориентирани към образованието, чиято основна цел е разработването на нови образователни подходи. Компанията изследва нови начини за използване на съвременни технологии и съвременни методи на преподаване, за да подобри средата на учене през целия живот и да направи ученето по-достъпно и по-забавно. Нещо повече, компанията интегрира подходите на образователната невронаука в класната стая, за да подобри ефективността на обучението и преподаването.

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Maria Metzidaki, e-mail: innovafrontiers@gmail.com

Колежът Ланкастър и Моркамб е колеж за допълнително образование в публичния сектор и основен доставчик на професионално образование и обучение на възрастни в Северен Ланкашър и Южна Къмбрия. Годишно има около 1500 студенти в редовна форма на обучение и 3000+ студенти на почасово или дистанционно обучение.

Основната цел на LMC е да осигурява обучение за придобиване на професионални умения на студенти от всички възрастови групи и от всички нива на образование, които да им помогнат в усъвършенстването на техните академични знания и по този начин ще им бъдат от полза при кандидатстването за прием във Висши учебни институции. LMC приветства студенти от всички възрастови групи и предлага добре установени курсове по основни предмети, както и първоначално обучение на учители и редица бизнес курсове.

LMC вярва, че студентите и персонала трябва да се чувстват не само сигурни и ценени, но и подкрепяни да реализират своя потенциал. Изразената мисията на LMC ясно определя тяхната роля в обществото:

„Предоставяне на областите Ланкастър и Моркамб, както и околните области, с виден студентски опит, който осъщенствява професионални, лични и служебни цели.“

Международните проекти играят важна роля в личното и професионалното развитие на студентите и служителите в колежа. LMC участва в международни дейности от повече от 15 години и в момента работи с партньори от целия ЕС по редица проекти, финансирани по програма Еразъм +. Всяка година биват изпращани средно 40 студенти в чужбина на международни практики за работа в страни като Италия, Дания, Полша, Словакия и България.

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Mathew Hayes, e-mail: m.hayes@lmc.ac.uk

Rightchallenge е сдружение с нестопанска цел, което има за цел да насърчава образованието и обучението като двигател на социализацията и осигуряването на равни възможности. Вярваме, че образованието трябва да се фокусира върху интегралното развитие на всички хора – независимо от техния социален статус, пол, възраст и културен произход – за да ги подготвим да участват във всички измерения на обществото.
Като организация, активно участваща в обществения живот, един от главните апекти, към които се фокусираме е ученето през целия живот. Ние твърдо вярваме, то играе ключова роля в социалното сближаване, тъй като подкрепя активното и отговорно гражданство.

Нашите услуги включват:

  • Организационно обучение и обучение за човешки ресурси в областта на неформалното образование, значението на общността, социално-образователната анимация и доброволческата дейност;
  • Консултации в областта на социалното предприемачество и бизнес развитието;
  • Обучение в областта на правата на човека, управление на доброволци, екологичното образование и социалната справедливост и равенството между половете;
  • Организиране на работни срещи и дебати в областта на правата на човека и социалната справедливост. 
 

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Sandra Marisa Esteves, e-mail: marisa@rightchallenge.org

Artur Pinto, e-mail: artur@rightchallenge.org

CARDET (ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ПРОГРЕСА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ООД) е един от водещите изследователски и развойни центрове в средиземноморския регион с глобален опит в проектирането и изпълнението на проекти, изграждането на капацитет и електронното обучение. CARDET е независимо свързана с университети и институции от цял свят, като Йейлския университет, Университета в Никозия и Международния съвет на образователните медии. Организацията CARDET е изпълнила множество проекти, свързани с изграждането на капацитет и подобряване на образованието и в частност ПОО, подкрепа за младите хора, обучение за възрастни, цифрови инструменти, електронно обучение, образователни технологии и социална интеграция на маргинализирани групи. Една от нашите силни страни е способността внимателно да планираме, изпълняваме и оценяваме проекти в различни сфери.

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Naso Athanasiou, e-mail: innovation.entrepre@cardet.org

Jaitek е испанска компания, специализирана в предоставяне на обучения в сферата на ИКТ и технически разработки и внедряването им в образователни институции (от всички образователни нива) в цяла Испания, както за редовна, така и за онлайн форма на обучение.
Компанията предоставя консултантски услуги, внедрява и утвърждава онлайн учебни ресурси. Занимава се както с инструкционния дизайн на курсовете, така и със създаването на онлайн платформите. Ние имаме опит във всички видове обучения: онлайн обучения, редовни и смесени обучения, предоставяне на персонализирани решения, техническа поддръжка и подготовка на учебни ресурси (съвместими с SCORM), който могат да бъдат изпозлвани във всички учебни звена за онлайн обучение.

Официален уебсайт

Facebook

Данни за контакт:

Saturio Rodríguez Fernández, e-mail: dino@jaitek.net